PROGRAMME TECHNIQUE
Progression et Examens de grade
KIHON  ________________Gedan-Shudan-Yodan__________________
 
KATA  __________Tokui Kata______________Shitei Kata____________
 
KUMITE  ____________________Jiyu Kumite_______________________
 
Tokui Kata__________Kata libre
Shitei Kata__________Kata imposé
 
Jiyu Kumite_________Assauts libres
 
SHODAN________ Tokui Kata___________
Liste des Kata  libres:  Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi ou Jion
  
SHODAN________ Shitei Kata___________ 
Junro Shodan
+ Kata imposé du jury : au choix Heian 1-5 ou Tekki Shodan
  
KIHON  ________________Gedan-Shudan-Yodan__________________
 
KATA  __________Tokui Kata______________Shitei Kata____________
 
KUMITE  ____________________Jiyu Kumite_______________________
 
Tokui Kata__________Kata libre
Shitei Kata__________Kata imposé
 
Jiyu Kumite_________Assauts libres
 

NIDAN________ Shitei Kata___________
 
Junro Nidan et Junro Sandan
+ Kata imposé du jury : au choix Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi ou Jion
 

KATA  __________Tokui Kata______________Shitei Kata____________
 
KUMITE  ___________________Jiyu Kumite________________________
 
Tokui Kata__________Kata libre
Shitei Kata__________Kata imposé
 
Jiyu Kumite_________Assauts libres
 

SANDAN________ Shitei Kata___________
 
Junro Yondan et Junro Godan
+ Kata imposé du jury : au choix Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion, Jitte, Gankaku ou Hangetsu

KATA  __________Tokui Kata______________Shitei Kata____________
 
KUMITE  ___________________Jiyu Kumite________________________
 
Tokui Kata__________Kata libre
Shitei Kata__________Kata imposé
 
Jiyu Kumite_________Assauts libres
 

YONDAN________ Shitei Kata___________
 
Kata imposé du jury : au choix tous les Junro
Kata imposé du jury : au choix tous les kata Shotokan 

 

LISTE DES KATAs JKS
30 Katas 
 
 
Shihan Asai, 10ème Dan, Fondateur de la JKS
 
Junro Shodan
Junro Nidan
Junro Sandan
Junro Yondan
Junro Godan
 
Dai I Ken
Dai Ni Ken
Dai San Ken
Dai Yonken
 
Joko Issei
Joko Nisei
Joko Sansei
Joko Yonsei
Joko Gosei
 
Hachimon
 
Meikyo Nidan
Meikyo Sandan
 
Kakyoku Shodan
Kakyoku Nidan
Kakyoku Sandan

Suishu
Kashu
Roshu
 
 
Rantai
 
Kakusen
Kihoken
Sensho
Shotei
Rakuyo
 
Hikioshi no Kata

 

LISTE DES KATAs SHOTOKAN
26 Katas 
 

香川政夫
 
Shihan Kagawa, 9ème Dan, Chef Instructeur JKS
 
 
 
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan

Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
 
Empi
 
Bassai Dai
Bassai Sho
 
Kanku Dai
Kanku Sho
 
Gojushiho Sho
Gojushiho Dai
 
Jion
Jiin
Jitte
 
Hangetsu
Gankaku
Sochin
Chinte
Nijushiho
Unsu
Wankan
Meikyo 
Copyright 2018 © Japan Karate Shoto France Nord Tous droits réservés